icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-handen Afspraak maken
Menu

Klachtenregeling Fysiotherapie

Heeft u een klacht? We lossen het samen op.

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft. Normaal gesproken bespreekt u uw klacht met de behandelend handtherapeut. Heeft dit niet uw voorkeur dan kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders.

De handtherapeut registreert de ontvangen klacht op een klachtenformulier en meldt de klacht bij één van de praktijkhouders. De praktijkhouder bepaalt in overleg met de handtherapeut de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. Degene die de klacht heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd.

De praktijkhouder bewaakt alle acties die genomen worden om de klacht op te lossen. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld, alsmede wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Als u er niet uitkomt met uw fysiotherapeut en de praktijkhouder of u bent niet tevreden met de geboden oplossing, dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van een klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-4672929.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u.

Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Contactgegevens

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie
Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033-4672900

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid.  

Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.

Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens. 

Klachtenregeling Ergotherapie

Heeft u een klacht? We lossen het samen op.

Wanneer u niet tevreden bent verzoeken wij u deze klacht te bespreken met de betreffende ergotherapeut. Indien u dit niet wilt, kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders.

Klachten over de behandeling, service of praktijk die direct geuit worden, worden eveneens gesignaleerd. De ergotherapeut registreert de ontvangen klacht op het klachtenformulier en meldt de klacht bij een praktijkhouder. De praktijkhouder bepaalt in overleg met de ergotherapeut de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. Degene die de klacht heeft ingediend wordt hierover geïnformeerd.
De praktijkhouder bewaakt alle acties die genomen worden om de klacht op te lossen. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld, alsmede wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.

Indien de patiënt niet tevreden is met de manier waarop de ergotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kan de klacht ingediend worden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang Nederland en/of Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. Zie voor meer informatie hierover de websites of raadpleeg de aanwezige brochures.

Klachtenregeling

Wanneer u onder behandeling bent bij een ergotherapeut, behoort de ergotherapeut alle hulp aan te bieden die u nodig heeft. De meeste patiënten zijn tevreden over de behandeling die zij van de ergotherapeut krijgen. Maar mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan is het belangrijk om in gesprek te gaan met uw ergotherapeut. Misschien komt u er samen al uit als duidelijk wordt waarover uw ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt.
Het beste is er een aparte afspraak voor te maken, zodat de ergotherapeut voldoende tijd kan uittrekken en u samen kunt zoeken naar een bevredigende oplossing. Indien de u dit nit wilt kunt u zicht richten tot één van de praktijkhouders. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich wenden tot:

  • Zorgbelang Nederland
  • Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Zorgbelang Nederland

Als u het moeilijk vindt de behandelende ergotherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Zorgbelang Nederland. Deze organisatie geeft informatie over uw rechten als patiënt.
Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke instelling die cliënten of andere betrokkenen de weg wijst als ze een klacht over een gezondheidsinstelling of een individuele (para)medicus hebben.

Klachtenfunctionaris

Een klacht kan rechtstreeks ingediend worden bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Zorgbelang. De klachtenfunctionaris kan u bijstaan bij een gesprek met de betreffende ergotherapeut of u helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie.
Kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Hebt u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de klachtencommissie waaronder de ergotherapeut valt, dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. Bij de secretaris van de Klachtencommissie kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. De secretaris begeleidt de hele afhandeling van de klacht.

De Klachtencommissie bestaat uit drie leden: een onafhankelijke jurist als voorzitter, een lid namens de Nederlandse Cliënten Consumenten Federatie (NPCF) en een lid van de vereniging over wiens lid een klacht is ingediend. De uitspraken van de commissie blijven anoniem, de aanbevelingen zijn in eerste instantie alleen bestemd voor de aangeklaagde. De klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid.

Contact

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Tel: 033-4216189

Geschillencommissie

Als u er met de ergotherapeut en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Paramedici. Deze onafhankelijke commissie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.